Presentació

El Mercat Gironí Immobiliari va néixer el 2021. Una idea inspirada per tres col·lectius del sector de l’habitatge de la província de Girona: el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, el Col·legi d’Administradors de Finques i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona.

Una nova eina creada des del sector i pel sector, amb informació de l’activitat immobiliària actualitzada amb dades facilitades pels professionals. Dades del sector de l’habitatge que volem compartir amb la societat i que posem a disposició de la societat.

Mercat Gironí Immobiliari

Col·legi i Associació d'Agents de la Propietat immobiliària de Girona

El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, altrament conegut com el Col·legi API, es va fundar el 22 de juny de 1951. El seu objectiu és donar assistència a les persones col·legiades i associades de la província de Girona, així com també d’estar a disposició de les persones consumidores.

La seva condició de Col·legi el defineix, al mateix temps, com una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves finalitats regides pels principis d’independència i de democràcia participativa.

Les tasques que li són les pròpies queden definides a l’article 10 dels Estatuts del Col·legi d’aquesta manera:

“Seran funcions pròpies de l’agent de la propietat immobiliària la mediació, corretatge i assessorament en transmissions i arrendaments de finques i establiment de drets reals, la valoració de bens immobles i els seus drets, així com qualsevol altra que se’ls pugui atribuir legalment”

Així mateix, aquestes funcions les desenvolupa observant el seu codi ètic i deontològic format per dinou punts.


Col·legi d'Administradors de Finques de Girona

El Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Girona (CAFGI) va iniciar la seva activitat el 1964, com a Agrupación Nacional Sindical Autónoma de Administradores de Fincas, i no va ser fins el 1981 que es va legalitzar com Col·legi professional amb la publicació en el BOE del Reial decret 1612/1981, de 19 de juny, pel qual s'autoritzava la constitució de col·legis territorials d'administradors de finques i del Consell General de Col·legis.

El CAFGI és una Corporació de Dret Públic d'àmbit provincial, que representa i defensa els seus col·legiats que es dediquen, entre d’altres funcions, a l'administració de finques rústiques i urbanes, a l’administració de comunitats de propietaris i al lloguer d’habitatge habitual i el d’ús turístic.

El seu objectiu és atendre les obligacions corporatives, facilitant la formació permanent dels seus col·legiats, informant de les funcions que desenvolupen al sector immobiliari i de les garanties que ofereixen els Administradors de Finques col·legiats al seu camp d'actuació professional.


El Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona

El Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona va néixer l’any 1976, fruit de la presa de consciència d’un grup d’empresaris promotors-constructors, que varen veure la necessitat d’associar-se per compartir coneixements i afrontar els reptes sorgits de l’exercici de l’activitat professional.

La voluntat de professionalització i especialització dels nostres associats, posar a l´abast dels professionals recursos i coneixements per al desenvolupament dels projectes, connectar amb la societat i donar resposta a les seves necessitats és el nostre afany, en definitiva, ser un referent en el sector.

La filosofia que guia el nostre Comitè Executiu i la nostra Junta Rectora, és la de no limitar-se a assessorar, sinó intentar avançar-se a les noves mesures legislatives participant en les diferents Comissions Consultives de l’Administració (estatal, autonòmica i local), intentant portar a les mateixes les inquietuds i els coneixements dels professionals.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres i aclarirem els teus dubtes.